રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અંતે વાસ્તવિકતા તરફ

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અંતે વાસ્તવિકતા તરફ

Share with:


જેમના કાર્યકાળમાં 13 દિવસ બાકી છે, તે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અંતે વાસ્તવિકતા તરફ. ગુરુવારે દબાણ કરવાનો પ્રયાસ કરવાની વાત. શરૂઆતમાં, સ્વીકૃતિ કોંગ્રેસે તેનું સમર્થન આપ્યું પછી સ્પષ્ટપણે હાર.
પ્રથમ વખત, તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેના ઓપન એપ્લિકેશન ડેનસી ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ જશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *